تبلیغات
انجمن ستاره شناسی بهبهان - ابیراهی رنگی
پنجشنبه 1 مهر 1389

ابیراهی رنگی

   نوشته شده توسط: امین تربتی    نوع مطلب :اطلاعات ابزارهای رصدی ،بخش آموزش ،

ابیراهی رنگی
کجنمایی رنگی Chromatic aberration

ایراد رنگی در تصویر ناشی از وجود عدسی.هنگامی که نور از میان یک عدسی عبور می کند شکسته می شود.از آنجاییکه درجه شکسته شدن پرتوهای نور به رنگ و در واقع طول موج آن بستگی دارد این پرتوها هنگام عبور از عدسی مسیرهای متفاوتی را طی می کنند.نتیجه این است که رنگهای مختلف تشکیل دهنده هر تصویر در نقاط متفاوتی از محور اپتیکی عدسی  متمرکز می شوند.در یک تلسکوپ که این ایراد در آن برطرف نشده باشد مناطقی رنگی اطراف هر تصویر ایجاد می شود وهمانطور که از شکل پیداست در نقاط مختلف از عدسی نیز ترتیب رنگها تغییر می کند. در تلسكوپی که دارای این خطا باشدبا جابجا کردن مكان عدسی چشمی رنگهای کناری تصویر تغییر می کنند.این خطا در صورت استفاده از عدسی های آكروماتیك  یا آپوكروماتیك کاهش می یابد.